top of page

Algemene Voorwaarden Bonnies Branding V.O.F.

De Meern, september 2018 - V.1.0

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Bonnies Branding: Bonnies Branding V.O.F., gevestigd aan Helmkruid 18, 3453 TX De Meern, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72415185.


Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Bonnies Branding een overeenkomst heeft gesloten.
 


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bonnies Branding en de Opdrachtgever waarop Bonnies Branding deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomsten tussen Bonnies Branding en Opdrachtgevers, voor de uitvoering waarvan door Bonnies Branding derden dienen te worden betrokken.

 

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bonnies Branding en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

2. De door Bonnies Branding gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtgever is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen namens de overheid, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder transport-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

4. Indien een overeenkomst tussen Bonnies Branding en een Opdrachtgever wordt geoffreerd op basis van nacalculatie, geldt te allen tijde dat de geoffreerde aanbieding slechts als richtprijs dient en de daadwerkelijk door Bonnies Branding gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

 

5. Bonnies Branding kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bonnies Branding daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bonnies Branding anders aangeeft.

 

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bonnies Branding niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige of verlengde opdrachten.

 

9. De aanbieding van Bonnies Branding geschiedt na een intake en het ontwikkelen van een projectplan. De intake is vrijblijvend. De werkzaamheden voor deze fase worden verrekend in de aanbieding.

 

10. Het uurtarief van Bonnies Branding bedraagt 85 euro per uur, excl. 21% btw. Binnen een projectofferte zijn aanbiedingen of kortingen mogelijk.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. Bonnies Branding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

2. Bonnies Branding behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3. Bonnies Branding kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de werkzaamheid van de door haar aan Opdrachtgevers geleverde producten als gevolg van het feit dat de Opdrachtgever een verouderde browserversie hanteert.

 

4. Bonnies Branding kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van aangeleverde teksten (spel- en grammaticafouten) en kan niet garanderen dat het door haar aan de Opdrachtgever geleverde product zonder onderbrekingen of foutloos werkt.

 

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bonnies Branding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bonnies Branding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bonnies Branding zijn verstrekt, heeft Bonnies Branding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

6. Bonnies Branding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bonnies Branding is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bonnies Branding kenbaar behoorde te zijn.

 

7. Wanneer de briefing van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door Bonnies Branding dienen te worden verkend alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden worden gefactureerd.

 

Artikel 5: Productiebegeleiding

1. In overleg kan werk derden ingekocht worden door Bonnies Branding. Hiervoor worden altijd marge bovenop de inkoopprijs (25%) en projectmanagementuren (variabel per project) gerekend.

 

2. Bonnies Branding zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens opdrachtgever aan grafische of andere (productie)bedrijven te verstrekken opdrachten.

 

3. Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient Bonnies Branding de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.

 

4. Indien Bonnies Branding samenwerkt met een door de Opdrachtgever aangebrachte partner, kan Bonnies Branding niet verantwoordelijk worden gehouden voor geschillen, zoals afwijkende levertijd of kwalitatieve fouten.

Artikel 6: Duur en beëindiging

1. De overeenkomst tussen Bonnies Branding en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het desbetreffende project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en (schriftelijk) anders overeenkomen.

 

2. Indien in de opdracht (web)hosting en/of domeinregistratie zal dit afgesloten worden op naam van de Opdrachtgever. Bonnies Branding is niet verantwoordelijk voor de contracten en/of looptijd van deze producten.

 

3. Bonnies Branding heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen richting Bonnies Branding niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Bonnies Branding zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Bonnies Branding kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

4. Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Bonnies Branding alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten aan Bonnies Branding te vergoeden. Voorts is de Opdrachtgever verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door Bonnies Branding voor de vervulling van de opdracht reeds aangegane verbintenissen met derden te vergoeden. Zulks onverminderd de mogelijkheid om de schade die voortvloeiend uit de annulering op de Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 

2. Indien Bonnies Branding op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen producten en diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Bonnies Branding worden vergoed volgens gebruikelijke tarieven van Bonnies Branding. Bonnies Branding is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 

3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

 

4. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Bonnies Branding op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.


 

Artikel 8: Levering en levertijd

1. Alle door Bonnies Branding genoemde termijnen zijn indicatief. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal Bonnies Branding de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

2. Overschrijding van overeengekomen levertijden geven in geen geval recht op schadevergoeding, nu een opleverdatum nooit als een fatale termijn te beschouwen is.

 

3. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 9: Overmacht

1. Bonnies Branding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Bonnies Branding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bonnies Branding niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden begrepen tekortschietende inzetbaarheid van betrokkenen van Bonnies Branding, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid of beëindiging van overeenkomst van opdracht of freelance contract. Tevens wordt daaronder verstaan de vertragingen bij of tekortkomingen van toeleveranciers van Bonnies Branding en overmacht door computer-, communicatie- of andere storingen, hacks, DDoS aanvallen of door tekortkomingen in de software programmatuur van Bonnies Branding of door derden ingeschakelde partijen.

 

3. Bonnies Branding heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bonnies Branding haar verbintenis had moeten nakomen.

 

4. Bonnies Branding kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

5. Voor zover Bonnies Branding tijdens het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bonnies Branding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 10: Betalingen

1. Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bonnies Branding aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

 

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Bonnies Branding op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

4. Bonnies Branding heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering van de kosten te brengen, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bonnies Branding kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Bonnies Branding kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

5. Bonnies Branding hanteert een betaling van 50% van de projectprijs na accordering van de Opdrachtgever.

 

6. Bij het aangaan van een langere werkrelatie volgt er een maandelijkse factuur voor de door Bonnies Branding geleverde werkzaamheden.

 

Artikel 11: Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bonnies Branding hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten die voor vergoeding in aanmerking. Gemaakte gerechtelijke- en executiekosten worden eveneens op de Opdrachtgever verhaald. Over de verschuldigde incassokosten is wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Bonnies Branding zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot hetgeen zij in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever ter beschikking stelt.

 

2. Alle door Bonnies Branding verstrekte documenten en producten, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, prototypes, grafische voorstellingen, mobiele applicaties, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bonnies Branding worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

3. Bonnies Branding behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

4. Alle intellectuele eigendomsrechten van alle door Bonnies Branding ontwikkelde uitingen (ontwerpen) en websites liggen volledig bij Bonnies Branding. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Bonnies Branding worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

 

5. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- komen toe aan Bonnies Branding en zijn slechts overdraagbaar na ondertekening van een daarvoor bestemde akte door zowel Bonnies Branding als de Opdrachtgever.

 

6. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, beeldrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

 

7. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Bonnies Branding tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de Bonnies Branding, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

8. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Bonnies Branding jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

9. Het staat Bonnies Branding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrij om hetgeen zij in het kader van de opdracht voor de Opdrachtgever vervaardigde, te gebruiken ten behoeve van haar eigen publiciteit of marketingdoeleinden.

 

Artikel 13: Promotioneel gebruik
Bonnies Branding zal gerechtigd zijn haar ideeën en/of ontwerpen te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

 

Artikel 14: Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Bonnies Branding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bonnies Branding in staat is adequaat te reageren.

 

2. Indien een klacht gegrond is, zal Bonnies Branding de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 15: Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt Bonnies Branding steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.


 

2. Opdrachtgever vrijwaart Bonnies Branding van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

 

3. Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van (reclame)campagnes bij de Reclame Code Commissie (RCC) voor de beoordeling of deze in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

4. Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerp- of marketing/communicatie adviesbureaus wenst te verstrekken, dient hij Bonnies Branding hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij heeft verstrekt.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Bonnies Branding is in alle gevallen beperkt tot herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

2. Bonnies Branding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bonnies Branding is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

3. Bonnies Branding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat geleverde producten en/of software tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van een hack, een DDoS aanval, een storing, een update of een fout.

 

4. Bonnies Branding is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

5. Bonnies Branding aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door gebruik van scripts, programma’s of andere inhoud of opmaakmethodes welke niet door Bonnies Branding geleverd zijn.

 

6. Bonnies Branding is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuist gebruik of onjuiste toepassing van hetgeen door Bonnies Branding aan de Opdrachtgever werd geleverd.

 

7. Bonnies Branding is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat de door haar geleverde producten niet (volledig) werken vanwege de door de Opdrachtgever toegepaste oude browserversies.

 

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bonnies Branding of haar ondergeschikten.

 

Artikel 17: Geheimhouding

1. Bonnies Branding en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bonnies Branding gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Bonnies Branding zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bonnies Branding niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18: Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Bonnies Branding behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.

 

2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Bonnies Branding.

 

Artikel 19: Toepasselijkheid en Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bonnies Branding partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

2. De rechter in de vestigingsplaats van Bonnies Branding is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

3. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page